Beach next to Brighton Pier

Beach next to Brighton Pier

Meta information

How do you like this picture?